De alternatieve feiten van de Israëltheologie

Onder andere de volgende alternatieve feiten worden besproken:

* Het heil uit de Joden is niet Jezus Christus
* In de eindtijd komt gans het vleselijk Israël tot bekering
* Het oude verbond dat met de Israëlieten werd gesloten bij de Sinaï is nog steeds van kracht
* De Joden De alternatieve feiten van de Israëltheologiehebben Jezus niet gedood
* Het beloofde land is nog steeds van het volk Israël
* Het volk Israël is nog steeds Gods volk
* Het is niet waar dat het volk Israël Gods verbond heeft verbroken
* Het is niet waar dat God Zich niet meer om hen heeft bekommerd
* De christenen hebben de Joden vervolgd
* Het vleselijk Israël is Gods oogappel
* Wie het volk Israël niet de juiste plaats geeft, wordt vervloekt
* Op geen andere wijze ontvangen we zegen van God, dan door Israël
* We zijn geroepen om Israël te zegenen
* De gemeente staat voorop om Israël te zegenen, anders komt de vloek over haar
* Het einddoel is Jeruzalem, volgens rabbijnen het centrum van Gods heilsplan
* Waarom moeten we het evangelie niet aan de Joden brengen? Geen zending, omdat we het van hen hebben, het zijn geen ongelovige heidenen! En nog veel meer alternatieve feiten worden behandeld.

In de bijlage is Romeinen 9 tot en met 11 opgenomen voorzien van uitleg.

Soort boek     Paperback, 184 pagina's
ISBN-13     9789491026874
Prijs € 13,95

Bestel het boek De alternatieve feiten van de Israëltheologie

Israëltheologie

Christian zionism or Israel theology

Why did God choose the Israelites to be his people, and why did He give them a land?Christian Zionism or Israel theology
Which Covenant made Israel God's people?
What is the consequence if God's people break the Sinai Covenant?
Can an everlasting promise or covenant be withdrawn
or cease to exist? If so, why? If not, why not?
If the Israelites are not God's people anymore, do they have a Biblical right to live in the country where their ancestors lived?
Does this land belong to Israel?
What does the New Covenant mean for Israel?
What was the mission of the Jewish Messiah?
Did the Jewish Messiah come to undo the fall in paradise, overcome death, overcome Satan and establish the Kingdom of God, or was his mission to graft the
Gentiles on Israel and to revive old times to make an earthly kingdom of Jews?
Who is the real enemy of God's people? Satan and his angels or flesh and blood Palestinians, Iranians and Muslims?

Soort boek     Paperback, 97 pages
ISBN-13     9789491026454
Prijs € 11,00

Bestel dit boek / Order here

Israëltheologie, English

Het nieuwe verbond vervangt het oude verbond

Sommige Joden denken dat het 'Berit Chadasha', het nieuwe testament, voor de christenen (lees: heidenen) bestemd is. De werkelijkheid is, dat dit nieuwe verbond er (in de eerste plaats) voor de Joden is.  Door vooroordelen en valse voorlichting is men niet bekend met de waarheid.

Ook onder christenen is er veel onwetendheid ten opzichte van de Messias en zijn nieuwe verbond met de Joden. Sommigen denken dat dit nieuwe verbond eigenlijk voor de heidenen is bedoeld. De Messias, Jezus Christus, is echter gekomen voor de Israëlieten en het nieuwe verbond is aan hun beloofd. De Here sprak door Jeremia:

Het nieuwe verbond vervangt het oude verbond

31 Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. 32 Niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen gesloten heb ten dage dat Ik hen bij de hand nam, om hen uit het land Egypte te leiden: mijn ver-bond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik heer over hen ben, luidt het woord des HEREN. 33 Maar dít is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des HEREN: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. (Jer. 31)

Het geheimenis dat de apostel Paulus onthult, gaat over het feit dat heidenen óók deel kunnen krijgen aan dit nieuwe verbond tussen God en de Israëlieten.

Ondanks de voortdurende ongehoorzaamheid van de Israëlieten zag God naar hen om en gaf hun een nieuw verbond, ter vervanging van het oude verbond dat zij verbroken hadden. Het nieuwe verbond vervangt het oude verbond.
Buiten dit nieuwe verbond in het bloed van hun Messias, is er geen heil. Al het heil is besloten in dit nieuwe verbond. De beloften van dit nieuwe verbond zijn: het ontvangen van de Heilige Geest, een plaats ontvangen in de hemelse gewesten in Christus, eeuwig leven, het gestalte krijgen van Christus in iedere gelovige, als koningen heersen, een koninkrijk zijn van priesters en deel hebben aan het Koninkrijk van God. Deze beloften zijn beter dan de beloften van het oude verbond, omdat die slechts betrekking hadden op een lang en goed leven in het beloofde land.

Soort boek     Hardcover, 164 pagina's
ISBN-13     9789491026058
Prijs € 14,00
Prijs eBook 5,95

Bestel het boek Het nieuwe verbond vervangt het oude verbond

Bestel eBook (EPUB)

Israëltheologie, oude/nieuwe verbond, Family7

De vervangingsleer van de Israëltheologie

Dit boek is een commentaar op de brochure 'Onopgeefbaar Verbonden' dat in september 2011 verscheen en dat door het Israëlberaad werd samengesteld. Deze brochure werd aangeboden aan het moderamen van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland en aan de predikanten en gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland. Het Israëlberaad houdt in haar stellingen en veronderstellingen onder andere geen rekening met de volgende zaken:

  1. Men gaat eraan voorbij dat het Sinaï verbond door Israël werd verbroken (Jer. 31:32).
  2. De consequenties van het verbreken van dit verbond, worden genegeerd, alsof het verbreken van een heilig verbond met God geen consequenties heeft. (Ex. 19:5; Deut. 28:15-65)De vervangingsleer van de Israëltheologie
  3. Israël is verworpen als uniek en uitverkoren volk van God. (Ex. 19:5; Jer. 31:32; Rom. 11:15;)
  4. De Joodse schrijver van de brief aan de Hebreeën zegt zelfs dat God zich niet meer om Israël heeft bekommerd. (Hebr. 8:9)
  5. Men ziet kennelijk niet dat, indien het oude verbond nog zou bestaan, het nieuwe verbond niet van kracht kan zijn! (Hebr. 8:7; Ef. 2:11-22)
  6. De val van Israël is het verbreken van het oude verbond, waardoor het heil naar de heidenen kon gaan. (Rom. 11:11)
  7. Dat zij (de Israëlieten) geliefden zijn om der vaderen wil en zij niet verstoten zijn, blijkt concreet uit het feit dat ondanks dat zij het oude verbond verbroken hebben, zij een nieuw verbond kregen in het bloed van de Messias. (Jer. 31:31-33) Zij hebben daar echter alleen dan deel aan, indien zij de Messias Jezus aannemen.
  8. Joden worden op dezelfde wijze behouden als de heidenen. (Hand. 15:11)
  9. De wortel van de edele olijf is Christus Jezus, de wortel Davids. (Op. 22:16)

Het Israëlberaad geeft de plaats van Jezus Christus, aan een hardnekkig en ongehoorzaam volk. Het Israëlberaad valt voor haar stellingen terug op de kerkorde of wat in de PKN beleden wordt of beleden zou moeten worden, maar er is weinig tot geen Bijbelse onderbouwing. Het Israëlberaad brengt de vervangingsleer van de Israëltheologie, één van de grootste dwalingen van onze tijd.

Soort boek     Paperback, 121 pagina's
ISBN-13     9789491026348
Prijs € 12,00
Prijs eBook 5,95

Bestel het boek De vervangingsleer van de Israëltheologie

Bestel eBook (EPUB)

Israëltheologie

Gevallen en verworpen, maar niet verstoten

Een Israëlvisie (er zijn meerdere Israëlvisies) is populair bij vooral Evangelische, Baptisten en Pinkstergemeenten.Gevallen en verworpen maar niet verstoten
Omdat er meerdere Israëlvisies zijn, zijn er dus verschillen, bijvoorbeeld wanneer de opname van de gemeente zal plaatsvinden en de meest extremen onder hen verwerpen (grote) delen van het nieuwe testament.

In het algemeen zijn de visies wel eensgezind over de volgende punten:

* Het vleselijk volk Israël is het uitverkoren volk van God
* Het oude verbond is niet door Israël verbroken
* De gelovige heidenen vormen met een rest uit Israël,weliswaar de gemeente van het nieuwe verbond, maar dat moet gezien worden als een parenthese.
* Het vleselijk Israël heeft Jezus als Messias niet nodig,want zij zijn immers het uitverkoren volk?

Zij die een Israël visie aanhangen, haten de 'vervangingsleer' die ze kortweg beschrijven als: de gemeente van Jezus Christus heeft de plaats ingenomen van het vleselijk Israël.
Deze beschrijving geeft al aan dat ze niet begrijpen dat de gemeente van Jezus Christus uit gelovige Joden bestaat, waar gelovige heidenen aan toegevoegd zijn... Het nieuwe verbond is er voor de Joden! De consequentie van de invoering van een nieuw verbond is dat het oude verbond niet meer bestaat. De meesten willen deze consequentie niet trekken. Men begrijpt niet dat men daardoor de Joden afhoudt van hun hoge roeping.

Een vervangingsleer
Je creëert een vervangingsleer indien je beweert dat door voortplanting en babybesprenkeling je ingevoegd wordt in het verbond met Abraham. Er ontstaat dan een volk dat door voortplanting christelijk zou zijn. Daar is geen Bijbelse onderbouwing voor te krijgen.

Soort boek     Paperback, 250 pagina's
ISBN-13     9789491026270
Prijs € 15,00
Prijs eBook € 6,96

Bestel het boek Gevallen en verworpen, maar niet verstoten

Bestel eBook (EPUB)

Israëltheologie, oude/nieuwe verbond

 ©2020 Uitgeverij Wes Stonehens