Godsdienst & levensbeschouwing

Gereformeerde leringen onder de loep van Gods Woord

"Gereformeerde leringen onder de loep van Gods Woord" is een reactie op het boek "Ongemak-kelijke teksten van Paulus" van Rob van Houwelingen & Reinier Sonneveld (redactie) en co-auteurs, allen  theologen.
In "Ongemak-kelijke teksten van Paulus" worden 75 teksten behandeld. Er zitten teksten bij die moeilijk genoemd kunnen worden en enige uitleg noodzakelijk maken, maar daar zijn toch theologen voor om die teksten uit te leggen en het volk des Heren te onderwijzen en te bemoedigen?Gereformeerde leringen onder de loep van Gods Woord

Menigmaal maakt de exegese de teksten ongemakkelijk, terwijl de teksten dat geenszins zijn. Het is te begrijpen, dat, indien de auteur de tekst niet als "fijn" ervaart, zijn uitleg van de tekst zijn beleving zal reflecteren. Dit kan betekenen dat de auteur het niet eens is met Gods Woord, dat homoseksualiteit een gruwel noemt, of niet aanneemt dat God genadig en goed is, maar vindt dat Hij kwaadaardig is of het niet eens is met het feit dat het Oude Sinaï Verbond (het eerste verbond; Hebr. 9:1,15 en 18) niet meer bestaat (Jer. 31:32; Ef. 2:14-16; Gal. 3:13; Hebr. 8:6-13).
Het is jammer - en dat is eufemistisch uitgedrukt - dat de auteurs, die leraren van het volk zijn, Gods Woord niet respecteren.

Gezien het bovenstaande, kan men zich afvragen waarom deze theologen de behoefte hebben om zoveel Bijbelverzen aan het volk te presenteren als ongemakkelijke teksten. Dit kan toch niet zijn omdat ze menen het volk des Heren hiermee te bemoedigen? Maar wat is dan de reden?

In "Gereformeerde leringen onder de loep van Gods Woord" worden alle 75 hoofdstukken becommentarieerd. Maar ook bekende gereformeerde begrippen als erfzonde, het ontbreken van de wil bij de mens, uitverkiezing en verwerping, de verbondsleer en de Dordtse Leerregels worden van commentaar voorzien. De gereformeerde leringen zijn meer dan alleen maar ongemakkelijk.

Soort boek     Paperback, 490 pagina's
ISBN-13     9789491026614

Het boek Gereformeerde leringen onder de loep van Gods Woord is niet meer verkrijgbaar. Vervangende boeken voor deze titel zijn:

De visie van gereformeerde theologen op de Bijbel

Wat heeft de reformatie ons gebracht

gereformeerde leer

Allah, de beste der Scheppers

Dit is niet een boek over Mohammed of over zijn levenswijze, zijn vrouwen of zijn strijd. Ook gaat dit boek niet over het ontstaan van de Koran en wie het geschreven heeft of geschreven hebben.

Dit boek is een commentaar op wat Allah zegt in de Koran. Allah zegt dat hij de verschillende Bijbelboeken heeft gegeven, maar dan blijkt dat zijn aanhalingen uit die Bijbelboeken op alle belangrijke punten niet kloppen.

  • Allah zegt dat hij op de Sinaï het verbond sloot met Israël, maar hij kent de Tien Woorden (Tien Geboden) van dat verbond niet.
  • Allah zou Jezus het Evangelie gegeven hebben, maar Allah kent het Evangelie niet...Allah, de beste der Scheppers
  • De geschiedenis van de geboorte van Jezus is een vreemd en schimmig verhaal geworden in de Koran.
  • Jezus is niet de zoon van Allah, zegt Allah zelf en de reden hiervan is dat Allah geen gemalin heeft. Hierin ligt het bewijs dat Allah niet God kan zijn, omdat God wel in staat is een zoon te verwekken zonder gemalin. Allah is derhalve niet almachtig.
  • Allah snapt niet dat de eniggeboren Zoon van God er altijd al is geweest en dat de geboorte als mens nodig was omdat Hij een lichaam (aan dat der zonde gelijk) nodig had om voor de zonden te kunnen sterven.
  • Allah heeft geen motief voor en geen plan met de schepping. Allah zou de mens geschapen hebben om hem een zinloos leven te laten leiden en om hem daarna dood te laten gaan. Volgens Allah is de dood er niet gekomen door de zonde. De dood was inbegrepen bij 'zijn' schepping.
  • Zonde is een vaag begrip bij Allah. Zonde is iets wat je begaat tegen je eigen ziel.
  • Allah eist van de moslims dat zij ongelovigen en afgodendienaren doden. Joden en christenen moeten - als ze al niet gedood worden - beschermgeld betalen en zij dienen onderdanig te zijn aan moslims.
  • Het hiernamaals moeten de 'gelovigen' verdienen door handelingen te verrichten, verplichtingen na te komen en te strijden (lees: te doden) voor de zaak van Allah, er is dus geen sprake van genade.
  • Het heil dat Allah belooft, bestaat uit het toegelaten worden in tuinen waar rivieren doorheen stromen en dat je kleding van zijde aan hebt en omhangen bent met gouden armbanden en parels. De mensen die hier zouden rondlopen hebben gedood en zijn gedood voor de zaak van Allah.

De Islam heeft geen inhoud; het is een gewelddadige en zielloze religie.

Soort boek     Paperback, 240 pagina's
ISBN-13     9789491026393
Prijs € 18,00
Prijs eBook € 7,95

Bestel het boek Allah, de beste der Scheppers

This book in English click here

islam, Uitdaging, Opwekking, Family7

Allah, the best of Creators

This book is a commentary on the Quran.
The Quran claims that several Writings of the Bible are 'given' by Allah, but it appears that his quotations from the Bible are incorrect.
Allah says that he signed the Sinai covenant with Israel, but he doesn't know the Ten Commandments (Decalogue) of that covenant. The Quran tells us that it was Allah, who would have given Jesus the Gospel, but Allah is not familiar with the Gospel...Allah the best of creators
The history of the birth of Jesus has become a strange and shadowy story in the Quran. Allah denies that Jesus is his son. And the reason is that he has no consort. Therein lies the proof that Allah is not God, because God has the ability to father a son without a wife. Allah is therefore not omnipotent.
Allah does not understand that Jesus did not become the Son of God when Mary gave birth to Him. He was already the Son of God in heaven but He needed a human body (in the likeness of sinful flesh) to die for the sins.
Allah has no motive and no plan for 'his' creation. Allah created man to give him a meaningless life, let him die, and after that man will be resurrected from the dead for no reason. According to Allah, death is not come by sin. Death was included in 'his' creation. Sin is a vague concept with Allah. Sin is something you commit against your own soul. Allah demands of Muslims that they kill 'infidels and idolaters'. Jews and Christians must - if they are not slain - pay protection money and be subservient to Muslims. The 'believers' can earn the afterlife by acts, obligations and fight (read: kill) for the sake of Allah. The salvation that Allah offers is briefly this: you will enter gardens that have rivers flowing through them and you will be dressed in silk and you will be draped with pearls and gold jewelry. The people who would walking around in these gardens have slain and/or have been slain for the sake of Allah.

Islam has no content, it is a violent and soulless religion.

A salient detail is that the Quran indicates where the religion of Hubal, the moon god, turns into Islam.

Soort boek     Paperback, 195 pagina's
ISBN-13     9789491026447
Prijs € 16,00
Prijs eBook € 7,95

Bestel dit boek / Order here

English

De rooms-katholieke religie

De basis van de Rooms-katholieke Kerk leer bestaat uit verzinsels, die dogma's worden genoemd.

De vier mariale dogma's, te weten: de rooms katholieke religie

1.  Moeder Gods,
2. Maria altijd Maagd,
3. Maria Onbevlekte Ontvangenis
4. Maria Ten hemel opneming.

hebben de Heilige Schrift niet als basis. Velen willen een vijfde mariale dogma graag ingevoerd zien. Deze houdt in dat Maria medeverlosseres, middelaarster en voorspreekster is. Eigenlijk zou de invoering van dit dogma slechts een bevestiging zijn van wat al beleden wordt in de Rooms-katholieke Kerk. Maria wordt méér vereerd dan Jezus Christus of de God de Vader 'Door Maria tot Jezus' staat er op het kerkgebouw in Limmen/ Heiloo.

De Verlosser wordt meestal uitgebeeld als een kindje bij Maria. Het concept van een moedergodin met kind/verlosser is bekend bij diverse culturen in de wereld. Missionarissen die in China aankwamen waren verbijsterd, toen zij daar de afbeelding van moedergodin Shingmoo met kind zagen. Ook wordt Maria vereerd als de koningin des hemels. Deze koninging des hemels werd de val van de Joden die in Egypte verbleven. De vloek die ze daarmee over zichzelf uitriepen was vreselijk. Het verslag hiervan staat in Jeremia hoofdstuk 44. De leer van de Rooms-katholieke Kerk heeft NIETS te maken met het evangelie en kan gekwalificeerd worden als heidens met een christelijk sausje.

Soort boek     Paperback, 71 pagina's
ISBN-13     9789491026249
Prijs € 12,00
Prijs eBook 5,95

Bestel het boek De rooms-katholieke religie

Bestel eBook (EPUB)

 ©2020 Uitgeverij Wes Stonehens