Geloofsopbouw

Christen, overwin!

Dit boekje laat je zien welke obstakels er op de weg des Heren kunnen zijn en hoe je die kunt overwinnen. Nee, het is geen fysieke strijd tegen vlees en bloed maar tegen de zonde en lasten die de kinderen Gods zo gemakkelijk in de weg staan. ChristenOverwinDenk niet dat de strijd in de eerste plaats tegen demonen gaat. Nee, het gaat om de strijd tegen de oude mens, die eigenlijk allang dood zou moeten zijn. De overwinning op deze oude mens krijg je pas wanneer je achter Jezus aangaat, jezelf verloochent en je kruis opneemt. Dat kruis is het werktuig waar je de oude mens mee moet doden.

De Bijbel zegt niet dat de strijd tegen de zonde altijd even gemakkelijk is, want de schrijver van de Hebreeënbrief zegt immers dat we tot bloedens toe moeten strijden tegen de zonde!

Natuurlijk dienen wij ons te realiseren dat wij de zonde alleen kunnen overwinnen door de kracht van de heilige Geest. Wie de zonde probeert te overwinnen in eigen kracht zal verliezen!

Klik hier voor het inkijkexemplaar

Soort boek Paperback, 100 pagina's
ISBN-13 9789491026935
Prijs € 14,00

Bestel dit boek

Uitdaging, Opwekking, Family7

De doop en de belofte van de Vader

Uit het boek Handelingen blijkt dat mensen die zich bekeerden, meteen werden gedoopt. Er was geen sprake van 'dooponderricht' omdat de naam van de doop de betekenis weergaf: de doop tot vergeving van zonden.

Hand. 2:38 En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen.


Er valt dus niet zoveel te zeggen over de doop. De apostel Paulus laat weten dat de gelovigen gedoopt worden in de dood van Christus. De onderdompeling symboliseert de begrafenis van de oude mens, terwijl de verrijzenis uit het water het nieuwe leven symboliseert.De doop en de belofte van de Vader

De apostel Petrus zegt dat de doop (ook) een bede van een goed geweten tot God is.
Méér zegt de Bijbel niet over de doop.

Helaas heeft de Rooms-katholieke Kerk een totaal andere betekenis gegeven aan de doop. Ze maakte er een babybesprenkeling van om de vermeende erfzonde af te wassen. De Reformatie heeft de dwaling van de erfzonde en de babybesprenkeling overgenomen. De betekenis van de doop tot vergeving van zonden gaat verloren als je het op baby's gaat betrekken.

Zoals Hand. 2:38 zegt, volgt na de doop de ontvangst van de gave van de heilige Geest. Deze belofte van de Vader is van groot belang. De gelovige krijgt kracht om een getuige van Christus te zijn en om de zonde te overwinnen.

In dit boekje wordt de doop van Johannes de Doper, de Nieuwtestamentische doop en de belofte van de Vader als hoofdonderwerpen behandeld. In de bijlage wordt uitgelegd wat de doop NIET is.


Soort boek     Paperback, 73 pagina's
ISBN-13     9789491026621
Prijs € 12,00
Prijs eBook € 4,95

Bestel De doop en de belofte van de Vader

Bestel eBook (EPUB)

Charisma

Een brief aan Charlotte

Charlotte is een vrouw die op zoek is naar God. Toen ik haar vroeg om op papier te zetten wat ze eigenlijk wilde en hoe ze dacht God te vinden, ontving ik een brief waarin zij opsomde hoe zij over de almachtige Een brief aan CharlotteGod dacht. Het bleek dat zij een verwrongen godsbeeld had en God allerlei zaken toedichtte die haar zoeken naar Hem in de weg stonden.

Er ontstond een correspondentie. Die correspondentie heb ik in dit kleine boekje "Een brief aan Charlotte" samengevat. Niet haar brieven of e-mails, maar wel de belangrijkste uitspraken haal ik aan en geef daarop mijn reactie. En nee, haar echte naam is niet Charlotte. Hoewel haar opmerkingen over God vaak ver over de schreef gaan, kunnen wij daar veel van leren...

En helaas is het zo dat veel mensen een godsbeeld hebben als Charlotte. Wie vasthoudt aan een dergelijk godsbeeld, zal Hem niet vinden!

Soort boek     Paperback, 61 pagina's
ISBN-13     9789491026867
Prijs: € 10,95

Bestel het boek Een brief aan Charlotte

 

Laat ons mensen maken naar ons beeld

"Laat ons mensen maken naar ons beeld" kan beschouwd worden als een tweede druk van "Heeft God een plan met de mens". Er zijn enkele aanvullingen aangebracht en het formaat van het boek is vergroot Laat Ons mensen maken naar Ons beeldnaar 6x9 inch.

Aan welke voorwaarden moet een God voldoen om een intelligent en wereldomvattend plan te kunnen bedenken, waarvan de uitkomst vaststaat en zonder dat iemand dat plan kan tegenhouden?

Duidelijk is dat de goden, uit welke mythologie dan ook, aan geen van de criteria voldoen op grond waarvan zij een dergelijk plan zouden kunnen bedenken en uitvoeren. Er is slechts één God die voldoet aan alle criteria. Deze God is de Schepper van hemel en aarde, die al de levende wezens geschapen heeft. Hijzelf is het leven en kan leven scheppen.

Dit boek wil doormiddel van de rede en de Bijbel aantonen dat deze God logisch is in zijn handelen, doch dat met name opvalt dat Hij in alles wat Hij doet gerechtigheid laat prevaleren, wat het Hem ook kost! Zijn tegenstander, de Satan, ziet in de gerechtigheid van deze God zijn achilleshiel en denkt daardoor Zijn plan te kunnen dwarsbomen en Hem te kunnen verslaan.

Dit boek laat het plan van God zien, zoals de Bijbel die schetst van Genesis tot en met Openbaring. Het is geen kunstig verdichtsel, zoals ook het reddingswerk van Jezus Christus geen verdichtsel is. Gods plan is na te rekenen en consequent. Geen polytheïstische godsdienst, noch een andere monotheïstische godsdienst kent een weldoortimmerd en intelligent plan!

Vanaf het moment dat God zegt dat Hij wezens gaat maken naar zijn beeld, die over de aarde moeten heersen, houdt Hij dit voornemen vast en eindigt zijn plan met het laten heersen van de (herstelde) mens over de aarde in het duizendjarig rijk. Lees dit plan en zorg dat je daar deel aan krijgt!

Soort boek     Paperback, 236 pagina's
ISBN-13     9789491026508
Prijs € 16,50
Prijs eBook € 7,95

Bestel Laat ons mensen maken naar ons beeld

Bestel eBook (EPUB)

Charisma, Family7, De Nieuwe Koers

Jezus’ dood: voor Joden een aanstoot voor heidenen een dwaasheid

Jezus’ kruisdood is nog steeds een aanstoot voor religieuzen en het is nog steeds een dwaasheid voor atheïsten. Zo nu en dan komen mensen met hun eigen interpretatie over de betekenis van Jezus’ offer. De één zegt dat Jezus aan de Satan werd geofferd, de ander meent dat Jezus’ offer niet nodig was voor de zondenJezus’ dood: voor Joden een aanstoot voor heidenen een dwaasheiden voor weer een ander was Zijn dood een onbedoelde nevenschade.

Al deze mensen hebben één ding gemeen: zij verafschuwen het vreselijke offer dat Jezus bracht. Het is in hun ogen onmogelijk dat God een dergelijk offer heeft gewild.

Om het offer van Jezus te begrijpen, moeten wij Gods gerechtigheid begrijpen! Zijn wet eist de dood van de zondaar en aangezien God geen gedoogbeleid voert, zal iedere zondaar moeten sterven. God's enige weg om de mens te redden was een plaatsvervangende dood van een onberispelijk mens. Die vond hij in zijn Zoon. Aangezien Jezus degene is door wie God alles geschapen heeft, is zijn plaatsvervangende dood voldoende voor de gehele mensheid. Wie dit niet snapt, zal proberen Gods Woord tegen te spreken, omdat dit een aanstoot voor hem is. Voor atheïsten is Jezus’ kruisdood een dwaasheid.

Dit boekje is een reactie op een review van dr. Matthijs de Jong op het boek “Jezus’ dood: Een alternatief interpretatiemodel” geschreven door Ab Ridder.


Soort boek     Paperback
ISBN-13     9789491026836
Prijs € 8,95

Bestel het boek Jezus’ dood: voor Joden een aanstoot voor heidenen een dwaasheid

Het offer op Golgotha

Het boek opendoen over de satan

Het boek opendoen over de satan onthult niet alleen dat de satan en zijn engelen achter de oorlogen in deze wereld zitten. Satans speciale aandacht gaat uit naar de gemeente van Jezus Christus over wie geschreven staat dat zij hem zal vertreden onder haar voeten (Rom. 16:20). Hij zal dus proberen om de gemeente uit te schakelen voordat zij haar volmaakte gestalte krijgt en hij onder haar voeten vertreden wordt.het Boek opendoen over de satan

De vele dwaalleringen onder de christenen zijn afkomstig van de machten der duisternis. Iedere dwaallering zorgt er voor dat God niet tot zijn doel komt in zijn kinderen. Die dwaalleringen bewerken dat mensen afvallen van het geloof, dan wel niet groeien naar de beeltenis van de Christus: 11 En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, 12 om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, 13 totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. 14 Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, 15 maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus.

(Ef. 4) Volk van God, belijd niet dat je zondaar tot de dood blijft, maar geloof dat je door de genade van Jezus Christus tot de heiligen gerekend wordt en de beeltenis van Christus in je zichtbaar zal worden. Dan zal in vervulling gaat wat de apostel Paulus aan de gemeente in Efeze schrijft: 10 opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden, 11 naar het eeuwige voornemen, dat Hij in Christus Jezus, onze Here, heeft uitgevoerd, (Ef. 3) Trap niet in de valkuilen en dwalingen van de satan, maar versla hem in de kracht van Gods Geest.

Soort boek     Paperback, 103 pagina's
ISBN-13     9789491026362
Prijs € 12,00
Prijs eBook € 5,95

Bestel Het boek opendoen over de satan

Bestel eBook (EPUB)

Die wet past ons allemaal!

.. of niet?

Er zijn verschillende benamingen voor het verbond dat God met Israël sloot bij de Sinaï:

• Het Oude VerbondDie wet past ons allemaal!
• Het Sinaï Verbond
• De wet der Tien Geboden
• De wet van Mozes
• De wet

Deut. 4:13
En Hij maakte u het verbond bekend, dat Hij u gebood te houden, de Tien Woorden, en Hij schreef ze op twee stenen tafelen. De wet der Tien Geboden is het Verbond dat God uitsluitend sloot met het volk Israël. Hierdoor werd Israël Gods volk onder de volgende voorwaarden: Ex. 19:5 Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort Mij.

Veel gehoorde meningen over de wet der Tien Geboden zijn:
• Je moet deze wet der Tien Geboden altijd naleven.
• Jezus zegt dat geen jota of titel van deze wet zal wegvallen.
• Deze wet is een universele wet en geldt dus voor iedereen.

In dit boekje wordt de betekenis van deze wet behandeld. Ook komt aan de orde in welke verhouding deze wet staat tot het Nieuwe Verbond in het bloed van Jezus Christus.

Soort boek     Paperback, 87 pagina's
ISBN-13     9789491026812
Prijs €10,50

Bestel Die wet past ons allemaal!

Israëltheologie

Is het kruis wel nodig?

'Is het kruis wel nodig?' zou eigenlijk geen titel moeten zijn voor een christelijk boek. Er zou toch geen twijfel moeten zijn over het feit dat de Christus voor de zonden van de mens gestorven is aan een kruis op Golgotha? Het is de basis van het christelijk geloof!

Er zijn groeperingen die van mening zijn dat Jezus weliswaar stierf aan het kruis, maar dat dit een offer was aan de satan. Jezus zou hiermee de mens hebben losgekocht uit de hand van satan... Deze leer staat bekend als de ruil- of transactieleer: Jezus werd geruild voor de mensheid die eigendom zou zijn van de satan.Is het kruis wel nodig?

Een veel grotere groep vindt dat Jezus niet voor de zonden stierf en heeft dezelfde argumenten als de aanhangers van de ruilleer, namelijk dat God geen bloederig offer vraagt en dat God 'zomaar' de zonden vergeeft, omdat Hij van de mens houdt. Anselm Grün is één van de vertegenwoordigers van deze dwaalleer.

Beide partijen houden geen rekening met het feit dat God rechtvaardig is en dus niet 'zomaar' zonden kan vergeven! God kan niet om zijn eigen rechtvaardige wetten heen. Niemand, die in een rechtsstaat woont, zal er moeite mee hebben dat overtreders van de wetten des lands worden veroordeeld. Indien een rechter een overtreder zou vrijspreken omdat die rechter 'genadig of liefdevol' is, dan zal er een storm van protest opsteken. En terecht!

Echter, van God wordt verlangd dat Hij zijn rechtvaardige wetten ter zijde schuift en de mens zijn zonden zomaar vergeeft. God handhaaft zijn eigen rechtvaardige wetten. De zondaar (de overtreder) wordt altijd veroordeeld, niet omdat God een toornig God is, maar omdat Hij rechtvaardig is.

We kunnen hierdoor begrijpen waarom er slechts één manier was op grond waarvan God de zondaar kon rechtvaardigen en zelf rechtvaardig bleef (Rom. 3:26): het plaatsvervangend sterven van een zondeloos persoon (het Lam Gods).

Om de mens te redden, kostte het Hem het leven van zijn Zoon! Daarmee bewijst God zijn liefde voor een stervende wereld.

Soort boek     Paperback, 124 pagina's
ISBN-13     9789491026416
Prijs € 12,00
Prijs eBook € 5,95

Bestel Is het kruis wel nodig?

Bestel eBook (EPUB)

Visie, Het offer op Golgotha, Charisma

Ik doe een werk dat u zeker niet zult geloven

De titel van dit boek is een verkorte weergave van het Bijbelvers: Hand. 13:41 Ziet, verachters, en verwondert u en verdwijnt; want ik werk een werk in uw dagen, een werk, dat gij voorzeker niet zult geloven, als iemand het u verhaalt.

Jezus kwam zijn volk niet verlossen van een bezettende macht, maar Hij kwam om zijn volk verlossen van hun zonden. Je kunt Gods werk alleen begrijpen wanneer je God werkelijk wil Ik doe een werk dat u zeker niet zult gelovendienen en voor Hem wilt leven. De bejaarde Simeon hield baby Jezus in zijn armen en herkende dit kind als het heil uit de Joden. Natanaël herkende Jezus onmiddellijk als de Zoon van God en de Koning van Israël.

De Farizeeën en Schriftgeleerden herkenden Hem echter niet. Ook de betekenis van zijn dood die vergeving van zonden mogelijk maakte, begrepen zij niet. Ja, het is nog erger, de Joden en hun leiders hebben hun Messias gedood door de hand van de bezettende macht in Israël! Zij riepen dat zij geen koning hadden dan de keizer! Zo begrepen ze ook niet dat het heil dat Jezus bracht voor de hele wereld gold!

Johannes de Doper die Jezus voor het eerst zag, riep meteen uit: "Zie het lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt!" De Messias kwam om de zondeval teniet te doen en de gevolgen van de zonden: de dood, te overwinnen! Zó verzoende Hij de mens die gelooft in Zijn offer met God.

Aan de hand van het boek Handelingen wordt getoond hoe de zijnen Hem verwierpen en ook jaloers waren dat de heidenen Hem massaal aannamen door de prediking van de apostel Paulus. Gods heil is voor de rest uit Israël en voor de heidenen die in Christus het burgerrecht Israëls verkregen. Zij worden vervolgd door de Joden die horen tot het overgrote deel dat verhard is. Er is geen sprake van een vervanging van de Joden door de gemeente van Jezus Christus. Nee, het is een vervanging van verbond: Het Nieuwe Verbond vervangt het verbroken Oude Verbond!


Soort boek     Paperback, 136 pagina's
ISBN-13     9789491026805
Prijs € 12,95

Bestel Ik doe een werk dat u zeker niet zult geloven

Charisma

Is God goed, rechtvaardig en almachtig?

Bestaat er een goede én almachtige God, die het kwaad toelaat? Of, die God is niet goed, omdat Hij het kwaad toelaat, of Hij is niet almachtig omdat Hij niet in staat is het kwaad te weren.Is God goed, rechtvaardig en almachtigDe God van de Bijbel zegt dat zijn troon gegrondvest is op recht en gerechtigheid. Ook dit is toch niet te rijmen met het bestaan van het kwaad in deze wereld?, want het kwaad is per definitie ongerechtigheid.

Bovendien zou God ook liefdevol, barmhartig en genadig zijn. Hoe zijn al deze aspecten van zijn Persoonlijkheid te rijmen met al de ellende, de armoede, de rampen en de oorlogen, kortom met het kwaad?

Kan God, als Hij rechtvaardig, goed en almachtig is, dit kwaad aanzien en niets doen?

Soort boek     Paperback
ISBN-13     9789491026263
Prijs € 12,00
Prijs eBook € 5,95

Bestel het boek Is God goed, rechtvaardig en almachtig?

Bestel eBook (EPUB)

Family7

De zonde begeert u

Maarten Luther rekende af met de aflaat, één van de gruwelen van de RK religie. Hij bracht het geloof in God weer op de kaart en zijn positieve invloed moet niet onderschat worden.

Toch was deze reformator De zonde begeert u!niet vrij van dwaling, zoals blijkt uit zijn uitspraak dat de mens geen invloed kon uitoefenen op zijn eigen wil, waarmede hij expliciet zegt dat de mens niet toerekeningsvatbaar is. Daarbij trekt hij niet de logische conclusie dat de zonde in dat geval hem niet toegerekend kan worden.
Ook Calvijn is van mening dat de mens beroofd is van wilsvrijheid. (Institutie Boek II, Hoofdstuk II). Wat moet een rechtvaardige God met willoze mensen als zonen, die niet in Hem kunnen geloven uit vrije wil?
Beide reformatoren geloofden dat God mensen, die geen wilsvrijheid hadden, hun zonden toerekende en sommigen van hen uitverkoos door hen geloof te geven en anderen het geloof onthield, zodat ze verloren gingen.

De predestinatie maakt God tot een onrechtvaardige God. Zeker er is een uitverkiezing, maar dan een uitverkiezing die voor een ieder bereikbaar is, namelijk de uitverkiezing der genade. Een ieder die gelooft in het offer van Jezus Christus is behouden. Je wordt dan niet behouden door de wet te houden, maar alleen op grond van je geloof in de genade.

En dan de erfzonde. Deze dwaling zegt dat alle mensen in zonde worden geboren. Hiermede wordt bedoeld dat de zonde in het kind zit. Dus gaat ook een baby die sterft, verloren, omdat de zonde van Adam hem zou aankleven. Op deze drie pilaren, de wilsonvrijheid, de predestinatie en de erfzonde, berust de reformatie. Deze doctrines hebben tot gevolg dat velen niet aan het avondmaal durven te gaan en ook niet durven te geloven dat Christus voor hun persoonlijk gestorven is. Ze zijn bang om met een ingebeelde hemel naar de hel te gaan.

Wordt het niet tijd, dat deze gebonden mensen bevrijd worden en door het geloof "Abba, Vader", tegen God durven zeggen, in plaats dat ze wachten op een (innerlijke) godsdienstige ervaring (bevindelijkheid), waarop zij zich zouden kunnen beroepen?


Soort boek     Paperback
ISBN-13     9789491026751
Prijs € 14,00

Bestel De zonde begeert u

Charisma

Christen, waarom gelooft u (dat) niet?

Christen, wat gelooft u eigenlijk? Indien u niet zeker weet dat Christus in u is, dan zegt de apostel Paulus dat u verwerpelijk bent. Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of zijt gij nietChristen waarom gelooft u dat niet?zo zeker van uzelf, dat Jezus Christus in u is? Want anders zijt gij verwerpelijk. (2 Kor. 13:5) U kunt worstelen met de gedachte dat indien u gelooft, u wellicht met een ingebeelde hemel naar de hel zult gaan. U belijdt misschien dat u zondaar tot de dood zult blijven, terwijl de Bijbel zegt dat u overwinning op de zonde moet hebben. Misschien bent u zeker van uw behoud, maar streeft u er niet naar om onberispelijk en heilig te zijn en in niets tekort schiet. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet (Jak. 1:4) Tenslotte verwacht God dat Hij zijn veelkleurige wijsheid zal bekend maken doormiddel van de gemeente aan de gevallen engelen in de hemelse gewesten. Behoort u tot die gemeente, door wie God zijn veelkleurige wijsheid gaat bekendmaken? Of gelooft u niet dat dit gaat gebeuren?

Soort boek     Paperback
ISBN-13     9789491026256
Prijs € 10,50
Prijs eBook € 4,95

Bestel het boek Christen, waarom gelooft u (dat) niet?

De strijd tegen Beëlzebub

De strijd tegen demonen

 • Wie is de vijand?
 • Wat zijn demonen (boze geesten)?
 • Wat zijn de wapens van de vijand?
 • Gods wet in je hart
 • Wat zijn de wapens van de gelovige?De strijd tegen Beëlzebub - De strijd tegen demonen
 • Waar is het slagveld?
 • Wanneer ben je gebonden?
 • Zijn gedachten en gevoelens zondig?
 • De werking van demonen bij gebondenheden
 • De werking van demonen bij psychiatrische stoornissen
 • Kan de boze gedachten in je leggen?
 • Kan de boze gevoelens in je leggen?
 • Kan de boze gedachten lezen?
 • Hoe komen demonen bij een mens naar binnen?
 • Kunnen demonen je persoonlijkheid overnemen?
 • Familiebanden
 • De geestelijke navelstreng
 • Morfine
 • Geleidegeesten

 

Soort boek     Paperback 172 pagina's
ISBN-13     9789491026928
Prijs € 16,00

Bestel De strijd tegen Beëlzebub

Uitdaging, Family7, De Nieuwe Koers

Hiërarchie in de hemel en op de aarde

De schrijver van het boek Hiërarchie in de hemel en op de aarde behandelt enkele moeilijke onderwerpen:Hiërarchie in de hemel en op de aarde

* Rangorde in het gezin.
* Rangorde in de gemeente van Jezus Christus.
* Rangorde tussen de Vader en de Zoon
* Arianisme
* Trinitarisme

Vooral westerse christenen hebben een aversie tegen het woord hiërarchie. Dit woord drukt uit dat de één een hogere rang heeft dan de andere. De cultuur van schijn gelijkheid en democratie waarin men is opgegroeid, belemmert christenen een goed beeld te krijgen van God en van hun medechristenen.

Is God groter dan zijn Zoon? Heeft het christendom drie Goden of één? Of misschien wel drie in één? Hebben de trinitaristen gelijk of de arianisten? Of hebben ze misschien beiden ongelijk...

Soort boek     Hardcover, 92 pagina's
ISBN-13     9789491026034
Prijs € 12,00
Prijs eBook € 5,95

Bestel het boek Hiërarchie in de hemel en op de aarde

Bestel eBook (EPUB)

 ©2020 Uitgeverij Wes Stonehens