Ethische kwesties

Ethiek is een wetenschap waarbij wordt geprobeerd om bepaalde handelingen als goed of fout te kwalificeren. Daarnaast wordt er gekeken naar de beweegredenen van bepaalde handelingen. Ethische kwesties

Maar wat is goed of fout (goed of kwaad)? Dat is voor ieder mens anders en wordt er gekeken naar de steeds wijzigende normen van mensen of kijken we naar de standaard van de Schepper inzake goed of fout?
Iets goed of fout doen, is soms afhankelijk van de motivatie waarom iemand iets doet of laat. Wordt abortus uitgevoerd bijvoorbeeld omdat het leven van de vrouw in gevaar is of wordt het gedaan omdat men vindt baas in eigen buik te zijn? Daarom staat in bovenvermelde definitie dat er gekeken wordt naar beweegredenen van bepaalde handelingen.

De grootste controverse ontstaat wanneer de één uitgaat van menselijke normen omdat zo iemand uitgaat van de autonomie van de mens en de ander uitgaat van goddelijke normen van goed en kwaad.

Het wordt nog moeilijker wanneer de één de ander zijn normen wil opleggen en tegen zijn geweten in handelingen wil laten verrichten. Vrijheid van geweten is een belangrijk recht dat verankerd is in Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (artikel 18). Ook de Europese grondwet beschermt het geweten (artikel II-70).


Soort boek     Paperback, 91 pagina's
ISBN-13     9789491026850
Prijs € 9,95

Bestel het boek Ethische kwesties

Visie, Charisma

Christelijke normen en waarden

Dit boek is de tweede druk van "De buitenkant van normen en waarden" dat in 2010 verscheen. Er zijn echter enkele wijzigingen en aanvullingen aangebracht. De nadruk is nu gekomen op zogenaamde christelijke normen en waarden.Christelijke normen en waarden

Jezus Christus kwam niet om mensen te leren netjes te leven of je te houden aan allerlei regels en wetten, maar Hij riep op tot bekering van een leven zonder God en in zonde tot een leven waarin je leeft uit genade.

Het grote verschil tussen het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond is dat de Jood moest leven vanuit een wet, die hij moest onderhouden, terwijl onder het Nieuwe Verbond de gelovige Jood en gelovige heiden de wet van Christus in hun harten hebben!

De uitwendige wet van de Tien Geboden (het Sinaï Verbond; Deut. 4:13) legde je geboden op die je niet kon volbrengen omdat de mens verkocht is onder de zonde. Petrus noemde het een juk dat hij noch zijn voorvaderen konden dragen (Hand. 15:10) en Paulus noemde het de bediening des doods (2 Cor. 3:7) terwijl in het Nieuwe Verbond in het bloed van Christus je leeft en handelt vanuit de innerlijke wet van Christus.

Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij reinigt de buitenzijde van de beker en van de schotel, maar van binnen zijn zij vol roof en onmatigheid. (Mat. 23:25)

Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij gelijkt op gewitte graven, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen vol zijn van doodsbeenderen en allerlei onreinheid. (Mat. 23:27)

Wacht u voor de schriftgeleerden, die gesteld zijn op het wandelen in lange gewaden en houden van begroetingen op de markten, erezetels in de synagogen en eerste plaatsen bij de maaltijden; die de huizen der weduwen opeten en voor de schijn lange gebeden uitspreken; dezen zullen een zwaarder oordeel ontvangen. (Lucas 20: 46-47)

Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn. (Mar. 7:6-7; Jes. 29:13)De theologie van de normen en waarden zoekt nooit het verlorene om te redden, maar om te veroordelen, omdat het verlorene niet voldoet aan die normen en waarden.


In een democratisch bestel zal de theologie van de normen en waarden het opnemen tegen de normen en waarden van de meerderheid op dat moment.
Normen en waarden hebben te maken met uiterlijkheden, het innerlijk van de mens die deze normen en waarden uitdraagt, kan vol huichelarij en wetsverachting zijn. (Mat. 23:23,28)

 

Soort boek     Paperback, 121 pagina's
ISBN-13     9789491026485
Prijs € 13,00
Prijs E-book € 6,95

Bestel het boek Christelijke normen en waarden

 ©2020 Uitgeverij Wes Stonehens